Conditions of Use

   Artikel 1. Definities 1.1.
   1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
   overeenkomst aangaat met shop4hockey.be
   1.3. Onder `Algemene Voorwaarden` wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
   1.4. Website: https://shop4hockey.be


   Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
   2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van shop4hockey.be zijn deze Algemene Voorwaarden
   van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in,
   deze voorwaarden zijn deze voor sportinkoop.eu alleen bindend indien en voor zover deze door
   shop4hockey.be uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
   2.3. Shop4hockey.be is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

   Artikel 3. Aanbiedingen
   3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren
   heeft Shop4hockey.be het recht de prijzen hierover aan te passen.
   3.2. Aanbiedingen van Shop4hockey.be zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

   Artikel 4. Prijzen
   4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
   4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten.
   4.3. Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs van de order inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de
   Website duidelijk aan Klant medegedeeld.

   Artikel 5. Overeenkomst / levertijd
   5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Shop4hockey.be onverwijld
   langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
   aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
   5.2. Zodra de betaling door Shop4hockey.be is ontvangen, stuurt Shop4hockey.be de producten zo spoedig mogelijk toe.
   5.3. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Shop4hockey.be binnen 7 werkdagen na
   ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden
   van het product zijn voor rekening van Klant.
   5.4. Shop4hockey.be raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de
   daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden.
   Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame.
   5.5. Shop4hockey.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die
   bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
   5.6. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar
   is, dan neemt Shop4hockey.be contact met u op.
   5.7. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, dan worden
   eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan Klant terugbetaald.     De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Shop4hockey.be
   gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
   5.8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze
   producten betreft, over op Klant.

   Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
   6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle
   geleverde goederen eigendom van Shop4hockey.be

   Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
   7.1. Klant dient de betalingen aan Shop4hockey.be volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven
   methoden te voldoen.
   7.2. De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te
   worden voldaan.
   7.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden
   tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen
   de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
   7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance
   van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt
   en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
   7.5. In bovenstaande gevallen heeft Shop4hockey.be voorts het recht de overeenkomst of het nog niet
   uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten,
   onverminderd het recht van Shop4hockey.be vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem
   hierdoor mocht ontstaan.

   Artikel 8. Aansprakelijkheid
   8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening
   van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Shop4hockey.be
   8.2. De totale aansprakelijkheid van Shop4hockey.be jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
   van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor
   die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter
   meer bedragen dan 500 Euro.
   8.3. Aansprakelijkheid van Shop4hockey.be jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
   gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
   8.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Shop4hockey.be jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid
   voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel     8.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet
   of grove schuld van Shop4hockey.be
   8.5. De aansprakelijkheid van Shop4hockey.be jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
   een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Shop4hockey.be onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
   stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Shop4hockey.be ook na die termijn
   toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
   gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Shop4hockey.be in staat is adequaat
   te reageren.
   8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig
   mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Shop4hockey.be meldt.
   8.7. Klant vrijwaart Shop4hockey.be voor alle aanspraken van derden.

   Artikel 9. Overmacht
   9.1. In geval van overmacht is Shop4hockey.be niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

   Artikel 10. Garantie
   10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek
   zijn opgenomen. 

   Artikel 11. Reclame
   11.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn
   van twee maanden na ontdekking hiervan, Shop4hockey.be in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt
   elke aanspraak ten aanzien van Shop4hockey.be.
   11.2. Indien Shop4hockey.be de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten,
   gerepareerd, vervangen of vergoed.
   11.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
   11.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op. 

   Artikel 12. Nieuwsbrief 
   12.1 Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen gebruikt worden om op de hoogte
   te houden van het laatste nieuws, kortingsacties door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. ​
   12.2 U kunt zich op elke moment afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrief op de hyperlink
   te klikken en uw e-mailadres in te vullen.
   12.3  Shop4hockey.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden,
   ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.

   Artikel 13. Slotbepalingen
   13.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
   13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die
   mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
   13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
   geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
   vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden
   gestalte wordt gegeven. Contact gegevens Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of
   opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.